ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนวัดปากบึงเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เพราะมีสถานที่เรียนเพียง 1 หลัง ซึ่งปลูก เป็นทรงปั้นหยามุงด้วยจากปลูกอยู่ทางทิศตะวันออก
    พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)สร้างแบบ ป. 1 ชั้นเดียว 3 ห้อง เรียน สร้างบนที่ดินของวัดด้านทิศเหนือมีประชาชนให้ความร่วมมือในการสร้างเป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถมสนาม โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ เนื่องจาก ขอความร่วมมือ คณะกรรมการศึกษาและประชาชน 
    พ.ศ. 2500 ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้งบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปลูกสร้างตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการกว้าง 1 เมตร ยาว 27 เมตร การปลูกสร้างได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส ดำเนินการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 พ.ศ. 2500 – 2508 พ.ศ. 2512 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
    พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบกรมโยธาเทศบาลจำนวนเงิน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)และบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 33,000.-บาท(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส้วม 1 หลัง เจาะน้ำบาดาล 1 ที่ งบประมาณ 75,000.-บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจากชั้น ป.4 ถึงชั้น ป.7 ในปี พ.ศ. 2512 
    พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก 7 ปี เป็น 6 ปี ตามแผนการศึกษาแผนใหม่พุทธศักราช 2521 แบบ 6:3:3 นักเรียนจบระดับประถมศึกษา 2 ระดับ ในปีเดียวกันคือ ประถมศึกษาปีที่ 6 และ 7 ออกพร้อมกัน 2 ชั้น
    พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ 017 อีก 4 ห้องเรียน ครบตามโครงการเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 450,000.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    พ.ศ. 2525 ได้รับงบทาสีบ้านพักครู 3 หลัง เทพื้นโรงอาหาร เทพื้นชั้นล่างอาคาร 1 และสร้างสนาม ค.ส.ล. ซึ่งเป็นสนามอเนกประสงค์สิ้นค่าก่อสร้างเป็น เงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) 
    พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนในวงเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลของโรงเรียนในวงเงิน 65,000.-บาท(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และสร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ในวงเงิน 151,600.-(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าด้วย 
    พ.ศ. 2530 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สร้างบุษบกพระพุทธรูป 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    - สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 8.40 x 35.50 เมตร พร้อมบันไดภายในอาคารแบบ ส.น.ศ. 262 จำนวน 1 หลัง ชั้นบนโล่งไม่มีผนังกั้น ระหว่างห้องเรียน ชั้นล่างดล่ง ส่วนหนึ่งกั้นเป็นห้องอาหารพร้อมเคาน์เตอร์ล้างภาชนะแบบศอ. 202 จำนวน 1 ห้อง และม้านั่ง ค.ส.ล. ที่ทางเท้าหน้าอาคารเรียน 
    - ถมดินพร้อมบดอัด บริเวณก่อสร้างสูงเฉลี่ย 1 เมตร เนื้อที่งบประมาณ 1,350 ตารางเมตร 
    - สร้างส้วมนักเรียนแบบ ศอ.61 ขนาด 10ที่นั่ง 1 หลัง 
    - ปรับปรุงสะพานไม้ ขนาด 2 x 12 เมตร 1 แห่ง โดยเปลี่ยนรายไม้ 7 ลูกบาศก์ฟุต คานไม้ 16 ลูกบาศก์ฟุต เสาไม้ 45 ลูกบาศก์ฟุต ในวงเงิน 3,650,000.-บาท(สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    พ.ศ. 2536 เดือนพฤศจิกายน ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครย้ายนายบัญญัติ สอนดี อาจารย์ใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตประเวศ นายชรินทร์ สุวรรณชาตรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ โดยนายสมชาย กาญจนโบษย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนและนางสาวสุคนธ์ พงศ์วัฒนาวิจิตร มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
    พ.ศ. 2537 นางสาวสุคนธ์ พงศ์วัฒนาวิจิตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย นางสาวสุวรรณี วิบูลย์วัฒนาพฤกษ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 
    พ.ศ. 2539 นางพรวนัช เหลี่ยมวานิช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ อีก 1 คน รวมมีผู้ช่วย 2 คน 
    พ.ศ. 2540 ได้อาคารเรียนแบบ ส.น.ศ. 284 จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งขนาด 5 ห้องเรียน งบประมาณ 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
นางสาวสุวรรณี วิบูลย์วัฒนาพฤกษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(200 ปี)
นางพรวนัช เหลี่ยมวานิช ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะชุมชนร่มเกล้า ลาดกระบัง
นายสมเกียรติ รอดน้อยและนายทิฆัมพร อังคศิริวานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 
    พ.ศ. 2541 นายสมชาย กาญจนโบษย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โดยนายชูวงศ์ ไชยสุนทร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมเกียรติ รอดน้อย ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายทิฆัมพร อังคศิริวานนท์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองภูมิ
นางเอื้อยศิริ จันทสมิธและนางประไพ คชารัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
    พ.ศ. 2542 นางเอื้อยศิริ จันทสมิธ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดิสหงสาราม
นางมาลินี พรเสาวภาคย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน 
    พ.ศ.2543 นางมาลินี พรเสาวภาคย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
นายสำราญ อร่ามเมือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
    พ.ศ. 2544 นายชูวงศ์ ไชยสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงเกษียณอายุราชการ
นายพิศาล สวัสดิพิศาล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง
นายชาตรี ศรีสุข ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงอีก 1 คน รวมมีผู้ช่วย 3 คน
    พ.ศ. 2545 นายพิศาล สวัสดิพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงเกษียณอายุราชการ
นายสง่า อยู่เจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง
นางประไพ คชารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงเกษียณอายุราชการ
นางนิรมล รัฐพร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2546 นายสง่า อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงเกษียณอายุราชการ
นายขวัญชัย บุญคุ้ม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง
นางนิรมล รัฐพร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวมล
นายอาคม ภู่ขาว ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายชาตรี ศรีสุข ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานบุญ
นางสุพัตรา รักเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากสำนักศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้สร้างอาคารเรียนขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
    พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณจากสำนักศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อยู่ในระหว่างการประมูลการก่อสร้าง)ได้รับเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าในการก่อสร้างโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นจำนวนเงิน 446,000 บาท (อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
ได้รับเงินบริจาค จากการเคหะแห่งชาติสร้างโครงหลังคาพร้อมลานอเนกประสงค์ ฝั่งอาคารเรียนเขตลาดกระบัง ราคาประมาณ 1,000,000 บาท (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2549) ได้รับเงินสนับสนุน จาก พระครูวินัยธรนรินทร์ อคควีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากบึง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
    - ทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวน 21,000 บาท
    - ทุนสนับสนุนด้านกีฬาเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาท
    - ชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 38 ชุด เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท    
    - ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
    - ดำเนินการจัดทำห้องพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนงิน 10,000 บาท 
    - ให้การสนับสนุนแก่คณะครูในด้านการศึกษา(สวัสดิการ) เป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท
    - เป็นประธานจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้เงินสนับสนุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 375,000 บาท
นายสำราญ อร่ามเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตำบลขุมทอง ( เพชรทองคำ)
    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และมีการพัฒนาจนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในชุมชนเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา วัด ผู้ปกครองและประชาชนเป็นที่น่าพอใจ
    พ.ศ. 2551 นายขวัญชัย บุญคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึงเกษียณอายุราชการ
นางสุวพีร์ พันพึ่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง
นางสุพัตรา รักเจริญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนลานบุญ
นางอุทัย สวนพรหม ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
นายสืบ ......... ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอารีพร สร้อยตะคุ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2554 นางรติมา จุลเสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบึง ลาออกจากราชการ
นายสุรพล วิหคไพบูลย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
    พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการสร้างลานโดมอเนกประสงค์ และที่ล้างจานพร้อมบ่อดักจับไขมัน
    พ.ศ.2552 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครบริจาคเต็นท์ผ้าใบขนาด 2 x 2เมตร จำนวน 20 หลัง 
    พ.ศ.2552 งบประมาณจากการทอดผ้าป่าร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ให้โรงเรียนเพื่อดำเนินการในรายการดังต่อไปนี้เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,068,000 บาท
    - คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จำนวน 21 เครื่อง ราคา 281,400.- บาท
    - ตู้ห้องสมุด พร้อมเคาน์เตอร์ ราคา 100,000 บาท
    - ปูกระเบื้องโรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการสหกรณ์ ห้องสมุด ราคา 100,000 บาท
    - เครื่องเสียงภายในเสียงตามสาย ราคา 300,000 บาท
    - พัดลมพร้อมติดตั้งทุกห้องเรียนต่อเติมครัว กับหลังคาโรงอาหาร และประตูเหล็ก ราคา 80,000บาท
    - โปรเจ็คเตอร์ ราคา 38,000 บาท
    - ป้ายนิเทศ และห้องกระจกราคา 50,000 บาท
    - อาคารสถานที่ สร้างเวทีไว้จัดกิจกรรมต่าง ๆ งบประมาณได้รับบริจาคจากคณะครูโรงเรียนวัดปากบึง 
ระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2554 ขนาดของเวที กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.40 เมตร ราคา 120,000.-บาท
    - จัดทำสนามลานกีฬาโรงเรียนวัดปากบึง ระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2554 ขนาดของลานกีฬา กว้าง 20 ยาว 28 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ขนาดของสนาม 560 ตารางเมตร ราคา 150,000.-บาท
    พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณจากสำนักการศึกษา(โครงการไทยเข้มแข็ง) สร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น แบบสนศ. ๕๐๕
จำนวน ๑ หลัง ๑๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๔,๗๘๐,๐๐๐บาท

แผนที่อาคารสถานที่

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th