ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง

1. นายแสวง ศรีโยธิน                พ.ศ. 2476 – 2480

2. นายสมพร กลั่นตระกูล           พ.ศ. 2480 – 2484

3. นายโชติ อวยชัย                   พ.ศ. 2484 – 2485

4. นายเชย กล่ำขุน                    พ.ศ. 2485 – 2486

5. นายทองดี ธารวานนท์            พ.ศ. 2486 – 2486

6. นายปุ่น ดอนสนธิ์                   พ.ศ. 2486 – 2525

7. นายณรงค์ มัณยานนท์            พ.ศ. 2525 – 2525

8. นายบุญล้อม อัมพันแดง          พ.ศ. 2525 – 2530

9. นายบัญญัติ สอนดี                 พ.ศ. 2530 – 2536

10. นายสมชาย กาญจนโบษย์     พ.ศ. 2536 – 2541

11. นายชูวงศ์ ไชยสุนทร             พ.ศ. 2541 – 2544

12. นายพิศาล สวัสดิพิศาล          พ.ศ. 2544 – 2545

13. นายสง่า อยู่เจริญ                  พ.ศ. 2545 – 2546

14. นายขวัญชัย บุญคุ้ม               พ.ศ. 2546 – 2551

15. นางสุวพีร์ พันพึ่ง                   พ.ศ. 2551 – 2556

16. นายบรรจบ โตใหญ่                พ.ศ. 2556 – 2557
17. นางสาวสุคนธ์  พงศ์วัฒนาวิจิตร        พ.ศ. 2557 – 2558

18. นางเสาวลักษณ์  แพบุญประเสริฐ       พ.ศ. 2558 - 2561

19. นางการุณัย  เทียนรุ่งโรจน์      พ.ศ. 2561 - 2562

20.นายบุญลือ  อุดมผล                พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th