คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2556

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง/หน้าที่

1

นายเฉลิม

บัวทอง

ประธานกรรมการ

2

นายปรีชา

แตงรอด

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางผุสดี

สัจจะไทย

ผู้แทนครู

4

นายสง่า

อิ่มอร่าม

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายณัฐ

สำเร็จวาณิชย์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

6

นายนิพนธ์

เชื้อขำ

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระโฆษิต

ปญฺญาวโร

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8

นายธนดล

วันทา

ผุ้ทรงคุณวุฒิ

9

นายนเรศ

บุญชนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นางสมพิศ

เปรมปรีดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นางเทียม

ผลโพธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายสนิท

ผลโพธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นางชั้น

กลิ่นสุขหอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นางสุธิดา

ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นางสุวพีร์

พันพึ่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th