โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งอยู่เลขที่ 28 ซอย ร่มเกล้า2/2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02-543-9844 หรือ 02-915-2602 โทรสาร 02-543-9844

        E-mail Address : pakbungschool@hotmail.co.th

        Website : www. โรงเรียนวัดปากบึง.com

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร

        มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

                1.1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                1.2 มีเขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตลาดกระบัง

            ชื่อเต็ม    โรงเรียนวัดปากบึง

            ชื่อย่อ        ปบ.

            ปรัชญา    ความรู้คู่ความดี

            อัตลักษณ์ (IDENTITY) อ่านออกเขียนได้

            เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

       
    มาตรการส่งเสริม โครงการทำความดีสู่วิถีธรรมดำรงความเป็นไทย

            เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชปากบึง

            คำขวัญ    ความรู้เด่น เน้นหน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

            ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ประดู่แดง

            สีประจำโรงเรียน  ม่วง -ฟ้า

            ที่ตั้ง
    46 หมู่ 4 ซอยร่มเกล้า 20 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
                      กรุงเทพมหานคร  10520

        เครื่องหมายประจำโรงเรียน 
                    
หมายถึง กรุงเทพมหานคร

                    ลบ. หมายถึง สำนักงานเขตลาดกระบัง

                    ปบ. หมายถึง โรงเรียนวัดปากบึง

        วันสถาปนา พ.ศ.2476

        ที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา

        พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ปางประทานพร

        วิสัยทัศน์ ( VISION ) โรงเรียนวัดปากบึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน   
                                            เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถดำรงตนได้ตามวิถีไทย

        พันธกิจ ( MISSION)

            1. ประสานสัมพันธ์ชุมชนในการสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

            2. แสวงหาทรัพยากร สนับสนุนการบริหารการศึกษา

            3. จัดหาและพัฒนานวัตกรรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

            4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษา

            5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

    เป้าประสงค์ (CORPORATE OBJECTIVES)

            1. บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน มีความสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            2. สร้างแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นวิชาการ

            3. ครูมีมาตรฐานวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน การสอน

            4. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

            5. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

   

    

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th