สายชั้น ป.1  

  

นางเพ็ชรรุ่ง  เดชผ่อง

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

  

นางสุภาวีร์  อาจเที่ยงธรรม

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางสาวแววมณี  ทองจันทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

  

นางสาวพิมลชุลี  วิชัยกุล

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

  

 นายเลิศวรรธน์  ศรีทามาตย์

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นายบุญมา  แสงจันทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นายธำรงค์  ด้วงศาลเจ้า

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th