สายชั้นอนุบาล  

 

นางสุพิชฌาย์  ชะรัดรัมย์

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๒

 

 นางโสภา  สุขเสนา

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๒

 

 นางนรัฐภรณ์  ดวงมาลา

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๒

 นางสาวน้ำผึ้ง  สมตัว

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๒

 

นางชุลิตา  ศรีระวงษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๑

 

นางรัชนีวรรณ  ธูปพุทธา

ครู รับเงินเดือนอันดับครู คศ.๓

 นางไพฑูล  ถนอมวงศ์

ครูพี่เลี้ยง

 นางพิศมัย  วงศ์เพชร

ครูพี่เลี้ยง

 นางสุนัน  อิ่มรส

ครูพี่เลี้ยง

นางธัญรดี  อินสร

ครูพี่เลี้ยง

 

นางพการัตน์  กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ครูพี่เลี้ยง

 

นางสาวมนัญชยา  บัวทอง

ครูพี่เลี้ยง

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th