สายชั้น ป.2  

  

นางสำเนียง คงเมือง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางสาวฉัตรแก้ว วุฒิสีลานนท์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางธิศาวรรณ  ศรีระอุดม

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางสาวสลิลลาวัลย์ ศรีแสน

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางสาวพิทวรรณ  สุวรรนวารี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

 นางสาวนาฏญา  ปรักมาศ

ครูรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th