สายชั้น ป.3

 
 

 

นายพีรยุทธ ชมภูน้อย

ครูรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิมลรัตน์  ทองเหลือง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางประภัสสร  ก้อนคำ

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางพรรพิไล  ม่วงแจ่ม

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางสาวบังอร  เฮงภู่เจริญ

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3(4)

 

นายปิยะมิตร  จันทร์ดี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th