สายชั้น ป.4

 
 

นายพลพัชร์  ดวงมาลา

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางสาวปรางค์วดี กันทอง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางดุษฎี  เมฆไตรรัตน์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 
 

นางสาวชนากานต์  เกตุทรัพย์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางสาวธิดาทิพย์  ประทุมทิพย์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางสาววิลาสินี  คำศรี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

   

นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th