สายชั้น ป.5  

 

นางผุสดี  สัจจะไทย

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2(3)

นางรัตนา  ขันสุวรรณา

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางอาภัสรา  ศรีฤทธิ์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางกาญจนา  เยาวมาลย์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางนงลักษณ์  คำประเสริฐ

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางสกุลรัตน์  คณะเจริญ

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th