สายชั้น ป.6  
 

นางอาภรณ์  ศรีเอียด

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

นางสุวรรณา  พละพันธ์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3(4)

 

นายมนต์ตรี  ลามคำ

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นายณฐนนท์  รัดสีทา

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

ว่าที่ ร.ต.ถิรวัสส์  ถาเหง่า

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางกมลวรรณ์  กงศรี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

   

นางฐิตารีย์  ศรีดามาตย์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th