สายชั้นมัธยม  
 

นางหัสดี  โภคามาตย์

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 

นางสาวมาณิภา  พานจำลอง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

นางสาวรุจิรา  พิมพ์แสง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.1

 
 

นางสาวปนัดดา  คำตั้งหน้า

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางจีรวรรณ  จันทมุนี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

นางสาวสาธร  ผลยังส่ง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

 

นายสมศักดิ์  จันทมุณี

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

 

นางพิมลมาศย์  เชษฐา

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

นางสาวจันศรี  สีสถาน

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นางอารีรัตน์  ปานทอง

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.3

นายภาณพงศ์  สุขเสนา

ครูรับเงินเดือนอันดับครู คศ.2

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th