ข้อมูลสถิตินักเรียน เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2560    

 ชั้น  ชาย  หญิง  รวม
 อนุบาล 90  82 172 
ป.1 80 60  140 
ป.2 61 66 127 
ป.3 71  76  147
ป.4 82 73 155 
ป.5 85 68  153 
ป.6 93 74 167 
ม.1 59 46  105 
ม.2 47 40 87
ม.3 39 46 85
รวม 707 631 1,338

 

 
   
   
โรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
©2014 by wpbschool.ac.th